Kira Sertifikası (Sukuk) Nedir?

Dünyada “sukuk” olarak bilinen kira sertifikaları, Türk mevzuatında yerini 2010 yılında almıştır. Arapça kökenli bir kelime olan Sukuk, faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymet olarak nitelendirilmektedir.

Ülkemizde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ise kira sertifikalarını: “Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi (VKŞ) tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymet” şeklinde tanımlamaktadır.

VKŞ ise münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumudur. VKŞ tarafından yurtiçinde ihraç edilen kira sertifikaları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde elektronik ortamda kayden hak sahipleri bazında izlenir. Kira sertifikaları halka arz edilmek suretiyle, tahsisli olarak ya da nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilirler.

Tebliğde (III-61.1) Kira Sertifikaları;

  • Sahipliğe,
  • Yönetim sözleşmesine,
  • Alım-satıma,
  • Ortaklığa,
  • Eser sözleşmesine

dayalı olarak ihraç edilir. Hibrit olarak nitelenen kira sertifikaları ise yukarıda saydığımız kira sertifikası yapılarının iki veya daha fazlasının birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından ihraç edilebilir.

  • Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilir.
  • Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dâhil olmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye aktarılması amacıyla ihraç edilir.
  • Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak belirli nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilir.
  • Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç edilir.
  • Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilir.